Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Voting for Quang Trung Software City (QTSC) to win the 2019 "Smart City Asia Pacific Awards"

Voting for Quang Trung Software City (QTSC) to win the 2019 "Smart City Asia Pacific Awards": QTSC has been selected to public voting round the Administration Category of the 2019 "Smart City Asia Pacific Awards" organized by IDC. Voting for Quang Trung Software City (QTSC) - the sole representative of Vietnam and ASEAN to win this prestigious award category.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Mời tham gia bình chọn cho QTSC tại giải thưởng “Thành phố thông minh châu Á – Thái Bình Dương 2019”

Mời tham gia bình chọn cho QTSC tại giải thưởng “Thành phố thông minh châu Á – Thái Bình Dương 2019”: QTSC được lựa chọn vào vòng bình chọn trực tuyến Hạng mục Quản trị điều hành của Giải thưởng “Thành phố thông minh châu Á – Thái Bình Dương 2019” do IDC tổ chức. Hãy bình chọn cho QTSC - đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á chiến thắng hạng mục giải thưởng danh giá này.