Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Mời tham dự "Giải thưởng World Summit Awards (WSA) 2019"

Mời tham dự "Giải thưởng World Summit Awards (WSA) 2019": Giải thưởng WSA 2019 đã chính thức khởi động, mời gọi các doanh nghiệp, các nhà khởi nghiệp phát triển các sản phẩm, giải pháp, dự án công nghệ có khả năng ứng dụng cao, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, phù hợp với các tiêu chí và hạng mục mà WSA đề ra, tham gia giải thưởng.