Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Thành lập khu công nghệ thông tin tập trung (Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung)

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2015 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở trả lời các công văn của UBND Tp.HCM, UBND tỉnh Lâm Đồng, Đại học Quốc Gia về việc thành lập Chuỗi công viên Phần mềm Quang Trung, đã gửi công văn yêu cầu UBND Tp.HCM phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng và Đại học Quốc gia Tp.HCM xây dựng đề án thành lập Chuỗi CVPM Quang Trung gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các nội dung của đề án được lập căn cứ theo các tiêu chí, quy định và trình tự thủ tục tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính Phủ quy định về khu CNTT tập trung và Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Trong văn bản này, Bộ TTTT cho biết Phát triển các khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những định hướng đầu tư nhằm góp phần thực hiện công cuộc đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp trong giai đoạn tới. Định hướng này đã được thể hiện cụ thể tại nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, trong mục III.5 nêu rõ “hình thành chuỗi các khu công nghệ thông tin, các vườn ươm doanh nghiệp và trung tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế. Xây dựng một số khu công nghệ thông tin tập trung có môi trường tốt, vị trí thuận lợi, hạ tầng hiện đại và cơ chế phù hợp.”
Định hướng này mới đây còn được thể hiện tại Quyết định số 392/QĐ-TTg, ngày 27/03/2015 về Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025, trong đó ở mục II.4 nêu rõ “Đầu tư, xây dựng, phát triển một số khu CNTT tập trung trọng điểm, đặc biệt là các khu CNTT tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các địa phương phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014”.
Có thể nói, việc thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy quá trình tái cấu trúc, đưa nền kinh tế cả nước tiếp cận với nền kinh tế tri thức mang lại giá trị gia tăng cao, theo đúng chủ trương và đường lối của Nhà nước ta trong việc phát triển đột phá công nghiệp CNTT của cả nước.
Nguồn: QTSC

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

CEO meeting in March

On March 31st 2015, the monthly CEO meeting was held at hall 3, Quang Trung Software City (QTSC).

“QTSC 2.0” was chosen as the meeting topic. With the aim to apply the information technology into the management, QTSC 2.0 will play an important role in improving the quality of services, working and living environment as well as landscape in QTSC for its goal of green, clean and modern.

As planned, projects are going to implement in 2015 such as the camera system for buildings, the backup generators and especially QTSC community center which will be built on an area of 1,800sqm for catering and business support activities such as international e-library, language clubs and seminars, etc.

 
CEO Club meeting in March

Source: Ngoc Hoa - QTSC