Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

QTSC CEO Club: monthly meeting schedule

On May 13, 2014, QTSC and the businesses’ leaders had a meeting related to Decree No. 154/2013/ND-CP stipulating on the concentrated information technology (IT) park. Following that, some highlight issues were discussed such as the preferences of corporate income tax (CIT); import-export tax; transfer of IT; function, tasks of the concentrated IT parks; criteria of the concentrated IT parks; investment activities in the concentrated IT parks; support and preferences for organizations and enterprises operating in the concentrated IT parks; etc.

The enterprises were especially interested in some words used in the decree should be defined specifically: “a working environment satisfying international standards” (item 3 Article 3), “laborers doing professional jobs in information technology” (item 2 Article 5), “new investment projects” (Article 22) and so on.The meeting of Decree No. 154/2013/ND-CP stipulating on the concentrated IT park


After the meeting, QTSC will be the representative of the enterprises in collecting and classifying questions and ideas in order to send to Department of Information technology, Ministry of Information and Communications.

On this occasion, with the aim to increase the relationship of QTSC CEO Club’s enterprises, QTSC and enterprises exchanged together and chose the last Wednesday of every month for club’s periodical meeting with the sharing expense. Thus, the enterprises will take turns being the organizer and QTSC is secretary. The first meeting of new style is going to hold at 10:30AM, Wednesday, 28th May, 2014 at TMA Solutions Company.

QTSC CEO Club’s members:

1)        Mr. Lam Nguyen Hai Long, Deputy CEO, QTSC

2)        Mr. Ngo Van Toan – Vice President, GCS

3)        Mr. Tran Phuc Hong – Vice President, TMA Solutions

4)        Mr. Hua Viet Minh – CFO, SPS

5)        Ms. Nguyen Thi Diep – CPO, SPS

6)        Ms. Nguyen Thi Phuong Thao – CEO, DIGI-TEXX

7)        Mr. Mai Dinh Thi – Deputy Director, Mai Anh Nam

8)        Mr. Nguyen Duy Thien – Deputy Director, ADMS

9)        Mr. Pham Dinh Luat – Director, Gifu Kogyo Vietnam

10)     Mr. Do Thanh Nhon – Director, BTM

11)     Mr. Lai Duc Nhuan – Director, LARION Computing


The club’s members

For further information, please contact Ms. Ngoc Hanh - Business Center as following telephone: (08) 37 158 999 – Ext: 342 or Email: ngochanh@qtsc.com.vn)

QTSC

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Câu lạc bộ CEO QTSC đổi mới hình thức sinh hoạt

Nhằm tăng cường giao lưu giữa các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) CEO QTSC, QTSC đã trao đổi với các doanh nghiệp để đưa ra hình thức sinh hoạt mới hấp dẫn hơn. Theo đó, các doanh nghiệp đã thống nhất chọn ngày Thứ 4 tuần cuối cùng của mỗi tháng là thời gian định kỳ cho các buổi sinh hoạt CLB CEO QTSC trên cơ sở cùng nhau đóng góp kinh phí.

Vào ngày 13/05/2014, QTSC và lãnh đạo các doanh nghiệp đã có buổi trao đổi chuyên sâu về các điều khoản của Nghị định 154/2013/NĐ-CP về khu CNTT tập trung. Buổi trao đổi đã rà soát chi tiết từng điều khoản của Nghị định, một số vấn đề nổi bật được các doanh nghiệp quan tâm và tập trung thảo luận như: các ưu đãi và quyền lợi liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản mục về thuế xuất nhập khẩu, chuyển giao về công nghệ thông tin; chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT tập trung; tiêu chí khu CNTT tập trung; các hoạt động đầu tư vào khu CNTT tập trung; hỗ trợ, ưu đãi cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu CNTT tập trung;…

Đặc biệt các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc cần làm rõ và định nghĩa cụ thể hơn một số từ ngữ và cụm từ được sử dụng trong Nghị định như: “môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế” (khoản 3 Điều 3), “lao động làm việc chuyên môn về công nghệ thông tin” (khoản 2 Điều 5), “dự án đầu tư mới” (Điều 22),...Hình ảnh buổi trao đổi về Nghị định 154/2013/NĐ-CP
về khu CNTT tập trung


Qua buổi thảo luận trên, QTSC sẽ là đầu mối đại diện cho các doanh nghiệp ghi nhận và tổng hợp những ý kiến thắc mắc và đóng góp gửi đến Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhân dịp này, nhằm tăng cường giao lưu giữa các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) CEO QTSC, QTSC đã trao đổi với các doanh nghiệp để đưa ra hình thức sinh hoạt mới hấp dẫn hơn. Theo đó, các doanh nghiệp đã thống nhất chọn ngày Thứ 4 tuần cuối cùng của mỗi tháng là thời gian định kỳ cho các buổi sinh hoạt CLB CEO QTSC trên cơ sở cùng nhau đóng góp kinh phí. Các doanh nghiệp sẽ luân phiên tổ chức và QTSC giữ vai trò thư ký của các buổi gặp gỡ. Mở đầu cho hình thức mới này sẽ được tổ chức vào lúc 10g30 ngày 28/5/2014 tại công ty TMA Solutions.

Các doanh nghiệp thành viên của CLB CEO QTSC hiện nay bao gồm:

1)        Ông Lâm Nguyễn Hải Long – Phó Giám Đốc, QTSC

2)        Ông Ngô Văn Toàn – Phó Tổng Giám đốc, GCS

3)        Ông Trần Phúc Hồng – Phó Tổng Giám đốc, TMA Solutions

4)        Ông Hứa Viết Minh – CFO, SPS

5)        Bà Nguyễn Thị Điệp – CPO, SPS

6)        Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc, DIGI-TEXX

7)        Ông Mai Đình Thi – Phó Giám đốc, Mai Anh Nam

8)        Ông Nguyễn Duy Thiên – Phó Giám Đốc, ADMS

9)        Ông Phạm Đình Luật – Giám đốc, Gifu Kogyo Việt Nam

10)     Ông Đỗ Thành Nhơn – Giám đốc, BTM

11)     Ông Lại Đức Nhuận – Giám đốc, LARION Computing


Các doanh nghiệp thành viên


Mọi thông tin chi tiết về CLB CEO QTSC vui lòng liên hệ: Ms. Ngọc Hạnh – Trung tâm Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng QTSC thông qua điện thoại: (08) 3 7158 999 - Ext: 342 hoặc email: ngochanh@qtsc.com.vn)

Trân trọng.

QTSC

QTSC ties up IT students

On the morning of May 08, 2014, Quang Trung Software City (QTSC) in collaboration with the University of Technical Education Ho Chi Minh City (HCMC) and HCMC Computer Association (HCA) held a seminar on "Employment opportunities and career advancement" for students of the faculty of High quality training.

Attending the seminar were Mr. Lam Nguyen Hai Long - Deputy CEO of Quang Trung Software City, Mr. Vu Anh Tuan - Secretary of HCA and leaders of businesses in HCA and QTSC.Mr. Lam Nguyen Hai Long briefing about QTSC

The presentation of Mr. La Manh Cuong, Director of Luxoft Company on "Training in fact and
the quality of IT students in current, IT business’s practice needs"


The seminar has attracted the participation of more than 200 students and introducted about the job opportunities and requirements for IT students after graduation, the knowledge and skills required for IT staffs, as well as the guidance to seek and create employment opportunities for the students. They also had the opportunity to exchange with experts around the issues: the necessary requests to be able to earn income from writing application software for smart phones, the difficulties in the process of writing software and how to solve them, what the attitude of newly graduated students which the businesses do not like and how to overcome and so on.

 
Warming up before the seminar


Students’ enthusiasm in the seminar


The seminar was one of HCA and QTSC activities in order to support the businesses and IT students in finding human resources and improving the quality of training, as well as catching technology trends, businesses’ recruitment demand and employment opportunities.

Source: QTSC