Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

QTSC launched the website "ICT Products and Services - Solutions of QTSC"

In recent times, QTSC released "ICT Products and Services - Solutions of Quang Trung Software City" directory with the aim to give readers an overall picture of the business community, the useful information on ICT products, services, solutions of enterprises operating in QTSC.

This directory has received a lot of positive feedback from those who interested in the IT field, especially to meet the needs of search, lookup ICT products and solutions in many different application sectors. In August 2013, QTSC has officially launched the directory in the website form to lookup information for: 120 ICT products, services and solutions; application sectors of products, services or lookup by name of business at: http://software.qtsc.com.vn

 

The launch of this website to help those who wish to purchase ICT products and services easier to find information on products and services as well as the target market of those products. In addition, the website also helps enterprises promote products and services to the customers. For more information or need to be updated the information, please contact Ms. Thanh Thuy, Communications Section, QTSC by phone (08) 3715 8057, email: thanhthuy@qtsc.com.vn.

Source: Ngoc Hoa - QTSC

Giới thiệu website “Sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT” của các doanh nghiệp tại QTSC

Trong thời gian qua, QTSC đã phát hành cẩm nang “Sản phẩm và Dịch vụ - Giải pháp CNTT của Công viên phần mềm Quang Trung” nhằm cung cấp cho độc giả một bức tranh tổng thể về cộng đồng doanh nghiệp, những thông tin hữu ích về các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp CNTT của các doanh nghiệp đang hoạt động tại QTSC.

Cẩm nang này đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của những người quan tâm đến lĩnh vực CNTT, đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, tra cứu các sản phẩm, giải pháp CNTT ở các lĩnh vực. Kể từ tháng 08/2013, QTSC chính thức phát hành cẩm nang này dưới hình thức website tra cứu thông tin về: 120 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp; lĩnh vực ứng dụng của sản phẩm, dịch vụ hoặc tra cứu theo tên của các doanh nghiệp tại địa chỉ: http://software.qtsc.com.vn/


Việc ra mắt website này nhằm giúp những người có nhu cầu mua sản phẩm, dịch vụ dễ dàng tìm kiếm những thông tin về sản phẩm, dịch vụ cũng như thị trường tiêu thụ chính của những sản phẩm đó. Bên cạnh đó, website cũng góp phần giúp các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty mình tới những khách hàng có nhu cầu. Mọi thông tin chi tiết có liên quan hoặc cần cập nhật, xin vui lòng liên hệ Ms.Thanh Thủy, Ban Thư ký và Truyền thông QTSC theo số điện thoại (08) 3715 8057, email: thanhthuy@qtsc.com.vn.

Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC