Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Ý kiến kết luận của PCT UBND thành phố Lê Mạnh Hà về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp CNTT         ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        Độc  lập  -   Tự  do  -  Hạnh  phúc

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ                                                                          
                                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 7 năm 2012
   Số:  528   /TB-VP  

THÔNG BÁO
Ngày 27 tháng 6 năm 2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Mạnh Hà, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp và công nghệ thông tin (theo Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố) đã chủ trì cuộc họp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin được tổ chức tại Công viên phần mềm Quang Trung. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố, Hội Tin học thành phố, Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung và các doanh nghiệp trong Công viên phần mềm Quang Trung. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Mạnh Hà có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Công Thương (Thường trực tổ công tác) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp công nghệ thông tin; dự thảo phân công các nhóm công tác trực tiếp gặp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trình Tổ trưởng Tổ công tác trước ngày 10 tháng 7 năm 2012; dự thảo xây dựng báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:
- Lập danh sách các sản phẩm, dịch vụ số hóa báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nộp thuế VAT theo quy định.
- Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu kiến nghị của các doanh nghiệp để dự thảo văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông không áp dụng hoặc lùi thời hạn áp dụng thuế VAT đối với dịch vụ số hóa nhằm tạo điều kiện phát triển ngành công nghệ thông tin. 

3. Giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương nghiên cứu, nắm danh sách các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các doanh nghiệp đầu tư tại Công viên phần mềm Quang Trung có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn, có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp này tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, vay kích cầu theo chủ trương của thành phố.

4. Giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế thành phố nghiên cứu và đề xuất giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng cao ốc, văn phòng cho thuê…tại Công viên phần mềm Quang Trung được hưởng chính sách ưu đãi về thuế như các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Công viên phần mềm Quang Trung.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu và đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể Thao được thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh để phục vụ việc kinh doanh.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, làm rõ kiến nghị của Công ty cổ phần MISA khi triển khai phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị hành chính sự nghiệp phải sử dụng phần mềm kế toán IMAS của Cục Tin học và Thống kê tài chính phát hành; nghiên cứu, báo cáo đề xuất về việc Công ty cổ phần MISA đề nghị thánh toán chi phí phần mềm MISA được triển khai tại quận 11.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Mạnh Hà để các đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:         KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TTUB: CT, các PCT;
- Các đơn vị dự họp;
- VPUB: CVP, PVP/CNN;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN-V) MH.
                             PHÓ VĂN PHÒNG


 

          Nguyễn Văn Hùng
 Vui lòng tải về văn bản tại đây